CALIDAD

CIPFP Vicente Blasco Ibáñez

La Direcció del CIPFP Vicente Blasco Ibáñez ha definit la Política de Qualitat complint els requisits de la norma ISO 9001, al document annex POLITICA DE QUALITAT.

Aquesta Política de qualitat és referència per a l´establiment dels objectius de la qualitat.

La Direcció del centre té un compromís amb l’execució i seguiment d’aquesta política de qualitat i millora contínua. Així mateix, ha dissenyat una adequada difusió per a garantir que és coneguda a tots els àmbits de la comunitat educativa del centre.

La Direcció del centre es l’encarregada de difondre la Política de Qualitat del CIPFP Vicente Blasco Ibáñez i els documents necessaris, per aquest motiu i per a informar qualsevol usuari o usuària interessat es publica en la web del nostre centre tant el document de Política de Qualitat com el Manual de Qualitat del CIPFP Vicente Blasco Ibáñez.

  • La publicació d’una copia a les dependències del centre.
  • Presentació i explicació d’aquesta Política de Qualitat al nou personal durant el seu procés d’acollida.
  • A la resta del personal, i quan n’hi hagen modificacions, es faran les explicacions i aclariments al claustre general.
  • A les famílies de l´alumnat, se’ls explicarà la Política de Qualitat del centre a les reunions generals que es convoquen a principi de curs.
  • Per a qualsevol usuari interessat es troba publicada i actualitzada al web del centre.

La Política de Qualitat es objecte de revisió cada any, a partir de la informació que es arreplega al tancament del curs i a proposta de la Direcció del centre s’obrirà, si cal, un procés de reflexió i modificació de la mateixa i, en tal cas, es publicarà les modificacions que es facen sobre aquest tema al web del centre.

La comissió de qualitat del CIPFP està formada per:

  • David Jurado (coordinador de calidad)
  • Montse Moya
  • Esteban Catalá
  • Alberto Herraiz